Forskningsgrupper i norge

Vi ønsker å være en plattform som knytter sammen IBD-forskningsgrupper i Norge, både eksisterende og nye.
Akershus universitetssykehus

Gastromedisinsk forskningsgruppe ved Akershus universitetssykehus

Gastromedisinsk forskningsgruppe er ledet av professor Jørgen Jahnsen. Gruppen består av 12 personer, åtte leger (en professor II, en 1.amanuensis, en postdoc, fem PhD-studenter) og fire studiesykepleiere.

Forskningsprofil

Størstedelen av forskningsaktiviteten er relater til inflammatorisk tarmsykdom (IBD), men det forskes også på cøliaki og leversykdommer. Vi er involvert i basalforskning, så vel som klinisk forskning og medikamentutprøving i diverse legemiddelstudier. I basalforskningen fokuserer vi på prognostiske faktorer for sykdomsforløp og behandlingseffekt, samt mekanismer bak utvikling av IBD-relatert tarmkreft. I kliniske studier ser vi på effekten av medikamentmålinger ved biologisk behandling, behandling med intravenøst jern, mikrobiotas rolle og ekstrakorporal fotoferese som fremtidig behandlingsmulighet.

Forskningsprosjekter – IBD-relaterte

 1. IBD-CHARACTER: A multi-modal integrated biomarker study (IBD-Character Consortium) funded by EU´s 7th Framework Program.
 2. NOR-DRUM: A NORwegian multicentre randomised controlled trial assessing the effectiveness of tailoring infliximab treatment by therapeutic DRUg Monitoring.
 3. Nor-vaC: Prospective, observational study to evaluate immunogenicity and safety following SARS-CoV-2 vaccination in patients with immune-mediated inflammatory diseases receiving immunosuppressive therapy.
 4. Colorectal neoplasia in IBD: A prospective study comparing endoscopic surveillance with regular clinical follow-up.
 5. Photopheresis in the treatment of patients with Crohns’ disease using 5-aminolevulinic acid.
 6. Gut microbiota – its relation to clinical outcome and mucosal barrier functions in IBD.
 7. Clinical implementation and safety of high dose i.v. iron treatment in gastroenterology.
 8. IBSEN II: This is a multi-center study, including five hospitals in the Helse Sør-Øst region, which has included 321 adult and pediatric IBD patients and controls.
 9. IBSEN III: This is a multi-center study, including 20 hospitals in the Helse Sør-Øst region, with the aim to include 2400 adult and pediatric IBD patients and controls.
 10. Inflammatory bowel disease and persistent organic pollutants (POPs): A translational research approach.
 11. Molecular drivers and inhibitors of colorectal cancer in IBD. This project is a close collaboration with Hilde Nilsen group at EpiGen Institute Ahus. different stages of carcinogenesis in IBD.
 12. Identification of predictive biomarkers for personalised treatment of patients with Crohn’s disease. Single cell RNA sequencing (scRNAseq) and spatial transcriptomics.
 13. BLUE study: Incidence, treatment and outcome of gastrointestinal bleeding due to peptic ulcers and erosions.
 14. Clinical trials. The unit has a high activity in conducting clinical trials, both phase 2 and 3, initiated by the pharmaceutical industry to evaluate efficacy and safety for new medical treatments in IBD.

Leder: Jørgen Jahnsen, MD, PhD, professor og overlege, Akershus universitetssykehus Gastromedisinsk avdeling og UiO. E: jorgen.jahnsen@medisin.uio.no.

Akershus universitetssykehus

Barnegastroenterologisk forskningsgruppe ved Akershus universitetssykehus

Forskningsprofil

Barnegastroenterologisk forskningsgruppe arbeider med basalmedisinske og kliniske studier knyttet til mage-tarm- og tarmflora (mikrobiota). Hovedfokuset er inflammatorisk tarmsykdom (eng. IBD).

Interesseområder: Diagnostisering og karakterisering av IBD, prognose, skreddersydd behandling fra debut, biologisk behandling , ernæringsbehandling ved Crohns sykdom (EEN – eksklusiv enteral ernæring og CDED -Crohns Disease Exclusion Diet), tretthet og utmattelse (fatigue), og tarmfloraens (mikrobiomets) rolle.

Forskningsprosjekter – IBD-relaterte

Gruppen er engasjert i følgende studier:

 1. Mikrobiomet (tarmens bakterieflora) ved inflammatorisk tarmsykdom – sammenheng med diagnose, sykdomsaktivitet og sykdomsforløp. Postdoktor prosjekt sammen med Epigen på Ahus. “Human og mikrobiell crosstalk” hos pasienter med IBD. Vi ser på mikrobiota i feces og biopsier, både tilstedeværelse og gen ekspresjon/ funksjon.
 2. Mikrobiota ved COVID -19. ”Precision microbiota profiling of COVID-19 in adolescents. Focus on diagnosis, prognosis and long-term effects”. Vi ser på feces (samarbeid med BioME) og blodmikrobiomet, spesielt i forhold til utvikling av fatigue.

Samarbeidsprosjekter

 1. IBSEN III (Inflammatory Bowel Disease in South Eastern Norway)
 2. DOUBLE PIBD: Europeisk samarbeid om pediatriske IBD pasienter får dobbeltbehandling med to biologiske medikamenter
 3. VEOIBD: Europeisk samarbeid med genanalyser og undersøkelser av barn med tidlig debut av IBD.
 4. SPEED UP: Europeisk samarbeid, bruk av ustekinumab hos barn med IBD
 5. EURKIDS: Europeisk registerstudie av pediatrisk IBD
 6. EOSINOFIL ØSOFAGITT: Norsk pediatrisk samarbeid om diagnostikk og behandling av eosinofil øsofagitt
 7. Kognisjon og psykisk helse hos barn med Down og glutensensitivitet
 8. IBD Character EU multinational collaborative study

Leder: Christine Olbjørn, MD, PhD, postdoktor og overlege, Akershus Universitetssykehus, Barne og ungdomsklinikken. E: chrisolb@gmail.com.

Helse Stavanger - Stavanger Universitetssykehus

Gastroenterologisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus

Forskningsprofil

Gastroenterologisk forskningsgruppe arbeider med studier knyttet til mage-/tarm- og leversykdommer. Hovedfokuset er inflammatorisk tarmsykdom (eng. IBD).

Interesseområder: sykdomsutvikling og mekanismene bak dette, hva som kjennetegner pasienter som responderer godt på medisinsk behandling, biologisk behandling, tretthet og utmattelse (fatigue), tarmfloraens (mikrobiomets) rolle. Forskningen består av både basalmedisinske og kliniske studier.

Forskningsprosjekter – IBD-relaterte

Gruppen er engasjert i følgende studier:

 1. Stavanger Universitetssjukehus IBD studie (SUSI).
  Substudier/-prosjekter:
  – Fatigue ved inflammatorisk tarmsykdom.
  – Serumkonsentrasjonsmåling av infliximab og adalimumab ved IBD – effekt på sykdomsaktivitet, fatigue og livskvalitet.
  – Optimalisert biologisk behandling med infliximab ved akutt alvorlig ulcerøs kolitt.
  – Antistoffproduksjon mot biologisk medikament.
  – Mikrobiomet (tarmens bakterieflora) ved inflammatorisk tarmsykdom – sammenheng med sykdomsaktivitet og sykdomsforløp.

  Samarbeidsprosjekter:
 2. Blastocystis’ rolle ved inflammatorisk tarmsykdom.
 3. BIOSTOP-studien (seponering av biologisk behandling).
 4. NOR-DRUM-studien (Del A) (serumkonsentrasjon infliximab).
 5. SCAN-IBD studien (kolorektal cancer ved IBD).
 6. TITRATE studien (akutt alvorlig ulcerøs kolitt).
 7. SONORESCUE-studien (UL evaluering i akutt alvorlig ulcerøs kolitt).

Leder: Tore Grimstad, MD, PhD, overlege, førsteamanuensis Stavanger universitetssjukehus. E: tore.bjorn.grimstad@sus.no

Haukeland universitetssjukehus

IBD-forskning ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen

Gastromedisinsk seksjon på HUS har mange ulike interesseområder som bl.a forskningsprosjekter på ultralydmetoder, irritabel tarm, avansert endoskopi, bukspyttkjertel og inflammatoriske tarmsykdommer (IBD). Mesteparten av vår IBD- forskning er tilknyttet forskningsgruppen «Bergen Research group for UltraSound in gastroEnterology (BRUSE)» som ligger under Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen.

Gastrointestinal ultralyd (GIUS) ved IBD

På grunn av endringer i behandlingsregimer og behandlingsmål ved inflammatoriske tarmsykdommer er det et økende behov for tett monitorering. Bedring i billedkvalitet og -oppløsning på ultralydskannere har ført til at man kan se veggen i gastrointestinaltraktus tydelig og skille den fra omliggende strukturer. Siden GIUS også er en pasientvennlig metode har den funnet sin plass i oppfølgingen av IBD-pasienter.For å bedre standardiseringen og øke bruken av GIUS i den daglige oppfølgingen av pasienter er det behov for nye kliniske studier der man se på relevante pasientpopulasjoner og sammenlikner med aksepterte referansestandarder. Vi har nylig utviklet og validert en ultralydscore for Crohns sykdom og har også bidratt i utviklingen av en score for ulcerøs kolitt. Vi holder nå på med longitudinelle observasjonsstudier hvor vi ser kliniske utfall ved inflammatoriske tarmsykdommer og avhengig av resultat vil dette kunne føre til prosjekter hvor vi bruker GIUS som verktøy for kliniske beslutninger. Oppdatert liste over forskninsgprosjekter.

Noen pågående forskningsprosjekter

Lokalt initierte:

 1. Sonorescue- Ultrasonografi for utvelgelse av pasienter som trenger «rescue»-behandling for akutt alvorlig ulcerøs kolitt
 2. SonoDOCc –Bruk av ultralydkontrast ved Crohn’s sykdom
 3. Betydning av tykkelse av tarmvegg og lag i tarmveggen målt med ultralyd for kliniske utfall ved CD

Samarbeidsprosjekter:

 1. USE-IT: internasjonal studie organisert gjennom «International Bowel Ultrasound (IBUS) group. (https://ibus-group.org/research/helmsley-use-it-project/ )
 2. BIOSTOP-studien inkl Ultralydundersøkelser ( Prelaps-studien)

Andre IBD-prosjekter:

 1. Evaluering av norsk versjon av sjekkliste på IBD poliklinikken
 2. IBD og nefritt-:under planlegging

Leder BRUSE: Odd Helge Gilja, Professor og overlege.
Haukeland Universitetssjukehus og Universitet i Bergen

Leder IBD forskning: Kim Nylund, 1. amanuensis, overlege.
Haukeland Universitetssjukehus og Universitet i Bergen

Leder klinisk IBD-gruppe: Hilde Løland von Volkmann, PhD, overlege.
Haukeland Universitetssjukehus

Hurtig navigasjon